Die Rapportryerbeweging
Draers van die boodskap

Die Beweging berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.

Strewe
Die Rapportryerbeweging streef daarna om:   Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryerbeweging se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder. 
Leuse
    Die leuse van die Rapportryerbeweging, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

banier.jpg

Wat bied die Rapportryers?

Klik hier om om die Bemarkingspamflet af te laai.

U word ’n lid van ’n NASIONALE organisasie wat eenders dink en voel oor die visie, strewe, doelstellings en waardes van die organisasie.

Lidmaatskap stel u in staat om:
1. Sosiaal te verkeer met eendersdenkende mense en hegte bande te vorm, saamkuier en onbevange Afrikaans te kan wees.
2. U gedagtes en kwellings te deel met mense wat ook soos u voel en dink.
3. U te bevind binne ‘n struktuur wat u in staat stel om vir u medemens van waarde te wees, deur op verskeie maniere diens te lewer aan u gemeenskap.
4. U kan as deel van u korps kreatiewe projekte in u gemeenskap begin.
5. U kan meedoen aan Nasionale projekte soos die:
i. Bybelvasvra-kompetisie vir Laerskoolleerlinge.
ii. Die Ouboet-projek (avontuurnaweke vir behoeftige seuns).
iii. Geskiedenisuitstappies vir leerlinge. (Toesien dat die Afrikanergeskiedenis behoue bly).
i v. Afrikaner-erfenisprojek. (Opspoor, noteer en bewaar van erfenisse.)
6. U kry die geleentheid om netwerke op te bou en in aanraking te kom met mede-Afrikaners uit verskillende agtergronde en beroepe.
7. U het toegang tot die groter Afrikanerkultuurgemeenskap, omdat die organisasie se hoofbestuur, in samewerking met ander Afrikaanse organisasies, aktuele onderwerpe bespreek en van tyd tot tyd saamwerk aan gemeenskaplike doelwitte.

Organisasies waarmee ons al saamgewerk het, is:-
Die Afrikaanse Taalraad, die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (insluitend die Bloedrivierterrein), die Erfenisstigting (insluitend Afrikanererfenisterreine, wêreldwyd), die FAK, Afriforum, Afrikaner Belange Netwerk, die Vryburgers, Die Afrikaanse Volksang- en Volkspelebeweging, Die Voortrekkers, die ATKV, Die Dameskring en die Afrikanerbond. 

Daar is nie nog ‘n organisasie soos die Rapportryerbeweging wat oor ‘n wye front alle aspekte van die Afrikaner se taal, kultuur, godsdiens en gesinsbande versterk nie.

DOELSTELLINGS

Ons doel en strewe is om as Beweging in eie reg maar ook in samewerking met ander organisasies van die Afrikaner-Kultuurhuishouding deur middel van strategiese vennootskappe die onderstaande na te streef:

 • Die uitleef en handhawing van ‘n Christelike lewens- en wêreldbeskouing.
 • Die handhawing van die Afrikanerkultuur op alle lewensterreine deur dit dinamies en lewendig te hou.
 • Opregte vaderlandsliefde en optrede in die beste belang van Suid-Afrika.
 • Onderlinge samehorigheid.
 • ‘n Gesonde selfbeeld en trots op die eie Afrikaner-identiteit.
 • Samewerking met ander bevolkingsgroepe en kulture in harmonie en verdraagsaamheid.
 • Maksimale kultuurleefruimte vir die Afrikaner te skep en te handhaaf.
 • Om Afrikaans as moedertaal op alle lewensterreine te koester, te bewaar en te bevorder.
 • Die Afrikaner se ideale, sedes, gewoontes, tradisies en gedenkwaardighede soos uit ons geskiedenis aan ons oorgedra, te omskryf, te onderskryf, bekend te maak en te handhaaf.
 • Diensbaar te wees op elke lewensterrein in die plaaslike gemeenskap.
 • Samehorigheid onder Afrikaners te bevorder deur die handhawing en bewaring van gesonde gesinsbande en familiewaardestelsels asook sosiale verkeer met mede Afrikaners en die sluit van hegte vriendskapsbande.
 • Om spesifieke aandag te gee aan die bevordering van bogenoemde doelstellings onder die Afrikanerjeug.

Klik hier om die grondwet af te laai.

Hoe lyk die Rapportryerbeweging vandag?

Die RRB bestaan uit korpse wat in elke dorp of stad gevestig kan word. Daar kan meer as een korps in ’n dorp of stad wees. Korpse in ‘n provinsie werk nóú saam.
Korpse hou normaalweg eenkeer per maand ’n vergadering of byeenkoms. Getrou aan tradisie, word dit dikwels met ‘n vleisbraai afgesluit. 
‘n Provinsiale vergadering of beraad word een keer per jaar gehou, wat deur soveel as moontlik lede vanuit daardie provinsie bygewoon word. ‘n Raadslid word elke tweede jaar tydens die vergadering / beraad van die provinsie verkies, om in die Rapportryerraad te dien.

Die Rapportryerraad van die RRB vergader, soos omstandighede dit vereis, twee keer per jaar. Indien nodig, hou hulle ook telefoonkonferensies.
Die Landsberaad, wat deur alle lede bygewoon kan word, word elke tweede jaar gehou. Dit begin normaalweg op ‘n Vrydagoggend en strek tot die Saterdagaand, en word met ‘n dinee afgesluit. Beraadgangers woon gewoonlik gesamentlik ‘n kerkdiens die Sondag by, alvorens hulle uitmekaar gaan.
Die RRB is ‘n nie-winsgewende en ’n nie-politieke organisasie.
Ledegeld word van tyd tot tyd deur die Rapportryerraad vasgestel. Veteraanlede, gesinslede en lede onder die ouderdom van 27 jaar, kom in aanmerking vir ledegeldtoegewings.

Vereistes vir Lidmaatskap

1. Christenskap
2. Afrikaanssprekend
3. 'n Liefde vir die Afrikaanse taal en die Afrikanerkultuur
4. Nie lid van `n organisasie waarvan die grondwet strydig is met dié van die Rapportryerbeweging nie.

Ontstaan van die Rapportryerbeweging

Met die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949 , het daar perdekommando’s van dwarsoor die land, selfs vanuit die voormalige S.W.A. en Rhodesië, na Pretoria met groeteboodskappe vertrek.

Die gedagte het by hulle ontstaan om ‘n reünie van hierdie “Rapportryers” te hou, en ‘n klub te stig vir Afrikaners, waar hulle hul Christenskap en Afrikanerkultuur kan uitleef, gesellig saam kan verkeer en net doodeenvoudig lekker kuier. Die klub is toe die volgende jaar in die destydse bekende Bloukamer te Parkstasie in  Johannesburg gestig en het bekend gestaan as die Rapportryerklub. Die klub het dinamies gegroei tot die landwye volksdiens- en kultuurbeweging, bekend as die die Federasie van Rapportyerskorpse . Mettertyd is die Junior Rapportryers ook gestig vir manne onder 35 jaar oud. In 2000 het die Federasie van Rapportryerskorpse ontbind en saamgesmelt met die Junior Rapportryerbeweging, waarna die naam verander is na die Rapportryerbeweging.

Kontakbesonderhede

Danie Eichstädt
Nasionale Sekretaris – Rapportryerbeweging
Loopfoon: 082 336 2353
Vonkpos: rrb.admin@mweb.co.za
Kuberblad: www.rapportryers.co.za
Bakkiesblad: Rapportryerbeweging (RRB)
Administratiewe adres:
President Swartstraat 5, Panorama,
Bethlehem. 9701