Landsberaad 2018

LANDSBERAAD 2018

Die Landsberaad is hierdie keer die verantwoordelikheid van die korpse van Gauteng en Mpumalanga onder leiding van Rapportryerraadslid Christo Roets.

Basiese inligting oor Landsberaad 2018 is reeds in Knapsak 21 op 18 Oktober 2017 verstrek. Ek gaan nie alles herhaal nie, maar onderstreep die volgende:

DATUM:    18 tot 20 Mei 2018

PLEK: 

 Struwig

Struwig Eko-Reservaat, Hoedspruit. Die roetekaart en inligtingsbrosjure word hierby aangeheg.

TEMA:

Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!

PROGRAM:

 Die Landsberaad gaan op Saterdag, 19 Mei 2018, plaasvind en begin om 08:00 met die dinee die aand op dieselfde dag. Beraadgangers kan dus hulle sake reël om Vrydag aan te kom en die Vrydagaand-braai gesellig saam te geniet sodat almal reg ingestel kan wees vir die volgende dag se verrigtinge.

Wildritte sal ook Vrydag en Saterdag ingepas kan word.

Die Rapportryerraad vergader Vrydagmiddag.

VERBLYF:

 Verblyf vir die naweek is gratis en ek vertrou dat almal wat graag die Landsberaad wil bywoon reeds met Natasha Kotze (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - selnommer 071 907 7960) geskakel het om hulle verblyfreëlings te bevestig.

Dit is malaria-gebied – tref dus betyds voldoende voorsorg en bring smeer- en spuitgoed saam!

KOSTE:

 Aangesien daar geen verblyfkoste vir die naweek is nie (2 nagte) en die RRB die Landsberaad subsideer met R40 000, is die enigste koste vir beraadgangers/korpse slegs die R250 beraadfooi per afgevaardigde/waarnemer plus natuurlik reiskoste. Beraadgangers wat egter die besoek aan Struwig vir rek, moet self instaan vir die addisionele koste. As RRB-lede kwalifiseer hulle egter vir 25% korting.

Beraadgangers (uitgesluit Rapportryerraadslede) wat hulle eggenotes saambring moet ongelukkig ook instaan vir hulle etes, naamlik R400.

 INSKRYWINGS:

 Die inskrywingsvorm vir afgevaardigdes/waarnemers word hierby aangeheg.

 • Let asseblief op die bepalings van die Grondwet in hierdie verband:

9.1    Die LANDSBERAAD

 • Die Landsberaad is die hoogste besluitnemende gesag.
 • Enige lid van die Beweging mag die Landsberaad bywoon as waarnemer.
 • Lede van die Rapportryerraad het spreek- en stemreg. Elke lid het slegs een stem.
 • Korpse vaardig twee lede af met volle stemreg per ledetal van tien lede of minder, met `n verdere afgevaardigde vir elke volgende tien opbetaalde lede.

Artikel 9.1.4. beteken dat korpse soos volg verteenwoordig kan word deur opbetaalde afgevaardigdes (dus ledegeld betaald tot en met  2018):

 • 19 of minder opbetaalde lede -  2 afgevaardigdes
 • 20 tot 29 opbetaalde lede             -  3 afgevaardigdes
 • 30 tot 39 opbetaalde lede             -  4 afgevaardigdes
 • 40 tot 49 opbetaalde lede             -  5 afgevaardigdes
 • 50 tot 59 opbetaalde lede             -  6 afgevaardigdes

Daar is geen beperking op die aantal waarnemers nie en tradisioneel word geen stremmende beperkings op waarnemers geplaas nie.

 • Dit is belangrik om aan te dui indien beraadgangers verkies om die Sondag-ontbyt te nuttig aangesien onnodige voorsiening vermorsing gaan veroorsaak. ‘n Kort diens sal ook Sondag-oggend voor ontbyt plaasvind ter afsluiting van die naweek.
 • Inskrywingsvorms (hierby aangeheg) moet voor 15 April 2018 gestuur word aan Rapportryerraadslid Christo Roets (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) sodat daar voldoende tyd kan wees vir die nodige logistieke voorbereidings. Sy telefoonnommer is 082 962 9506. Stuur asseblief ook ‘n afskrif aan my vir die opstel van die teenwoordigheidsregister (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Beraadgelde en dames-etegelde moet terselfdertyd ook inbetaal word op die volgende rekening:

Rapportryerbeweging, ABSA tjekrekening 284-032-0092. Bankkode 632-005. Meld asseblief naam van korps in die oorbetaling.

 DRAG:

 Geen formele dragkode word as vereiste gestel nie. Dit word aan die goeie oordeel van afgevaardigdes oorgelaat met in agneming van die waardigheid van die geleentheid en respek teenoor dames en gaste. Dit geld te meer vir die Bosveld-dinee wat ‘n prestige-geleentheid is.

MOSIES, BESKRYWINGSPUNTE EN GRONDWETWYSIGINGS:

 Nog geen mosies/beskrywingspunte vir oorweging deur die Landsberaad is ontvang nie. Wel sekere praktiese voorgestelde grondwetwysigings deur die Rapportryerraad. Dit is belangrik dat korpse/lede betyds van sodanige voorstelle in kennis gestel word sodat afgevaardigdes behoorlik bemagtig kan word om oorwoë besluite daaroor te neem.

Die keerdatum vir indiening is 28 Februarie 2018. Dit behoort voldoende tyd te laat vir die Dagbestuur om daaroor te besin en dit in die Knapsak van Maart 2018 bekend te stel.

Geen mosies, beskrywingspunte en voorgestelde grondwetwysigings wat ná hierdie sperdatum ontvang word sal ongelukkig in aanmerking kan kom vir oorweging nie. Voorstellers moet eweneens persoonlik by die Landsberaad teenwoordig wees om hul voorleggings te lewer en te motiveer.

EKSTERNE TOEKENNINGS:

 Die Rapportryerraad het besluit om ‘n spesiale toekenning te maak aan Me Cecilia Kruger, Hoof Uitvoerende Beampte van die Voortrekkermonument. Sy sal dus ons eregas wees.

INTERNE TOEKENNINGS:

 Die Vise-President, Barry Frey, het reeds by herhaling versoek dat korpsverslae in die voorgeskrewe elektroniese formaat wat strek oor aktiwiteite van die afgelope twee jaar, ingestuur word vir beoordeling en besluitneming oor die onderskeie provinsiale en nasionale toekennings.

Verslae moet ten laatste 15 April 2018 in Barry se besit wees (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  selnr 083 462 1963). Stuur dit asseblief ook aan die betrokke Provinsiale Voorsitter vir kennisname en aangesien hulle verantwoordelik is om die Vise-President by te staan met die insameling van hierdie verslae.

Hierdie eenvormige stelsel van verslagdoening lewer ‘n volledige prentjie van elke korps se aktiwiteite en prestasies en stel die beoordelaar in staat om onbevooroordeelde beslissings te maak met die feite voor oë. Daarsonder sal geen korps dus in aanmerking kan kom vir enige toekennings nie.

 Ontvangers van trofees tydens die vorige Landsberaad is verantwoordelik om die trofees by die Landsberaad te besorg.

 Kom geniet die Bosveld langs die Olifantsrivier saam met ons!

Read 5265 times