Landsberaad 2020

Die tweejaarlikse Landsberaad het hierdie keer plaasgevind die naweek van 13 tot 15 Maart 2020 te Jukskeipark, Kroonstad waar beraadgangers ook tuisgegaan het. In 2020 vier ons die 70ste bestaansjaar van die Rapportryerbeweging! Hieronder is die embleem waarmee ons die geskiedkundige jaar vier.

70jaar

 Landsberaad02  Landsraad2020
 Foto van die oorhandiging van die Presidentstoekenning deur die President,
Johan Roos, aan dr Jackie Grobler

 Pieter vd Merwe (Vrystaat/Noord-Kaap); Johan Roos (President);
Cilliers de Kock (Vise-President); Neil Schreuder (Oos-Kaap);
Henk Kraaij (Gauteng/Mpumalanga); Danie Eichstädt (Sekretaris).
Afwesig: Jaun de Heer (Natal); David Fensham (Noordwes/Limpopo)
en Werner Visagie (Wes-Kaap)

 

Johan Roos, President van die Rapportryerbeweging skryf:

Die Rapportryerbeweging (RRB) het op Saterdag 14 Maart 2020 sy tweejaarlikse Landsberaad op Kroonstad gehou. Vanjaar is die 70ste herdenking van die Beweging se ontstaan.

Die huidige sosiale en ekonomiese omstandighede in Suid-Afrika en die impak daarvan op die Afrikanerkultuur het tydens die besprekings sterk onder die soeklig gekom. Beraadgangers was dit eens dat daar tans ‘n groot gebrek aan sterk staatkundige leierskap in die land is wat aangevul word met ondeurdagte uitsprake, soos dat apartheid nie ‘n misdaad teen die mensdom is nie, en dat Dingaan en sy krygers vryheidsvegters was wat hul land teen indringers, die Voortrekkers, moes beskerm.  Die RRB bepleit in die lig van sulke ondeurdagte populistiese stellings, wat geensins bevorderlik vir nasiebou is nie, dat ons leiers konsekwent moet wees met positiewe en gebalanseerde uitsprake  in die openbaar, wat nie onnodige wrywing tussen verskillende bevolkingsgroepe tot gevolg sal hê nie.  Feitlik gestaafde boodskappe aan landsburgers moet ten alle tye die norm wees.

Die RRB wil dit graag duidelik en ondubbelsinnig aan die regering van die dag stel dat ons as Afrikaners hier is om te bly. Ons wil op die toekoms fokus en in dié verband die regering versoek om die nasie te lei en te inspireer om ‘n beter toekoms saam te bou deur wedersydse respek en vertroue, eerder as om al die gereelde foute wat gemaak word toe te skryf aan dit wat in die verlede gebeur het.

Die grootskaalse verengelsing op alle terreine van die Suid-Afrikaanse samelewing is vir die RRB ‘n ernstige bron van kommer.  ‘n Groot aantal kinders in ons land, swart en wit, se identiteit word aangetas omdat moedertaalonderrig ondergeskik gestel word aan eentalige onderrig in Engels.  Die swak akademiese prestasie  van ons skoolgaande jeug in vergelyking met dit van verskeie ander Afrikalande, is eweneens kommerwekkend en hou direk verband met die gebrek aan voldoende moedertaalonderrig in ons skole.

Ten spyte van die huidige Suid-Afrikaanse problematiek handhaaf die meeste middel- en hoëklas mense in ons land nog ‘n relatief goeie lewenspeil.  Die RRB is egter, soos die groot meerderheid van die bevolking, met reg bekommerd oor die huidige verval in die land, soos onbeheerde storting van riool, algemene verval in infrastruktuur (bv. paaie), die hoë vlak van misdaad, swak dienslewering en wanbetaling vir munisipale dienste.  Ons land gaan tans ernstig gebuk aan die dreinering van kundigheid en bekwaamheid as gevolg van diskriminerende beperkende maat reëls wat die afgelope 25 jaar deur die regerende party ingestel is.

Die RRB erken dat daar wel positiewe dinge in die land plaasvind, maar inisiatiewe is wat grootliks verswak word deur swak aanstellings (veral in die openbare sektor), onbevoegdheid en ‘n gebrek aan die aanvaarding van eienaarskap van verantwoordelikhede deur openbare ampsbekleërs.  Bykomstig hiertoe is die selektiewe toepassing van die Grondwet en landswette ook ‘n saak van kommer, en lei dit tot onderlinge wantroue en ‘n verlies aan wedersydse respek tussen landburgers.

Ons siening van die huidige omstandighede in ons land is nié polities geïnspireer nie, maar spruit uit kommer oor waarheen ons oppad is.  Almal, die politici en die burgery, moet eerder saamwerk aan oplossings vir die toekoms as om met mekaar oor die verlede te veg. Ons as RRB wil ten alle tye versoening, wedersydse begrip en respek  bepleit en dit, sover as wat dit binne ons menslike vermoëns is, deur ons aktiwiteite en projekte bevorder.

Dit is die RRB, as ‘n Christelik-gefundeerde organisasie, se wens dat die burgers van ons land ernstig vir die regering van die dag sal bid sodat hulle ‘n regering vir álmal sal wees wat in hierdie mooi land woon.    

 

Last modified on Thursday, 19 March 2020 18:37
More in this category: « Knapsak 34