Knapsak 25

Hierdie uitgawe van die Knapsak word grotendeels gewy aan hoogtepunte uit die pas-afgelope  Landsberaad en hierdie jaar se Bybelvasvra.

Die jongste nuus oor korpsaktiwiteite kan darem ook nie agterweë gelaat word nie!

Die Dagbestuur het aanvanklik oorweeg om ‘n foto-album van die Landsberaad (in elektroniese formaat) saam te stel vir lede wat daarin sou belangstel. Daar is egter besluit om liefs treffende  foto’s in die Knapsak te plaas sodat almal dit kan waardeer en geniet. Dit is in elk geval meer koste-effektief, prakties en blywend vir historiese doeleindes.

LANDSBERAAD 2018

Die Landsberaad is bygewoon deur 26 afgevaardigdes en 3 waarnemers waarvan 8 Rapportryerraadslede. Nege dames het hul eggenote vergesel.

Die Rapportryerraad:

Die jonger garde vorm reeds ‘n prominente deel van die Rapportryerraad en is ‘n mag van nuwe denke en optrede waarop gereken kan word!  Daar is egter steeds ‘n goeie balans en binding tussen jeug en ervaring. Die ouer geslag lede het geen plan om te abdikeer nie en pas reeds goed aan sodat die generasiegaping nie ‘n bedreiging vir die eenheid word nie. Dit het duidelik geword uit die besprekings en weerspieël in die samestelling van die Rapportryerraad.

Die dagbestuur:

JBRoos100

Johan Roos (President)

 

Odendaal100

Danie Odendaal (Vise-President)

 

DanieE100

Danie Eichstadt (Sekretaris)

 

Res van die Rapportraad:

 

Roets100Christo Roets (Gauteng/Mpumalanga)

Volschenk100Carel Volschenk (Natal)

DavidFensham100David Fensham (Noordwes/Limpopo)

strauss100Strauss de Jager (Oos-Kaap)

Muller100Charles Muller (en seun) (Wes-Kaap)

 

Belangrike besluite deur die Landsberaad geneem:

  EENPARIGE BESLUIT OOR DIE VERKOOP VAN STRUWIG:

1.         Om nie die RRB se aandeel in die P.C. Struwig Testamentêre Trust te verkoop nie.

2.         Dat die RRB nie ten gunste is van die verkoop van die eiendom van die Struwig Bosveldplaas (Edms) Bpk nie.

Hierdie besluit is geneem na aanleiding van ‘n skrywe ontvang van dr Danie Langner, Hoofleier van Die Voortrekkers en in daardie hoedanigheid ook Trustee van die PC Struwig Testamentêre Trust (die Trust), waarin gestel word dat Die Voortrekkers se hoofbestuur sou besluit het om die eiendom van die Struwig Bosveldplaas (Edms) Bpk,  waarin die Trust ‘n 100% belang het, te verkoop en/of Die Voortrekkers se aandeel in die Trust eerste aan die ander begunstigdes van die Trust aan te bied of dit aan ‘n derde party te verkoop.

Knap2501

 

•  KORPSBEOORDELINGS:

Die Rapportryerraad word versoek om aandag te gee aan die volgende aanbevelings:

1.         Dat korpse gepenaliseer word indien korpsledetalle afneem.

2.         Dat korpse wat suksesvolle inisiatiewe neem met korpstigtings 20 punte verdien vir die eerste korps wat gedurende die verslagtermyn gestig word en 10 punte vir elke verdere korps wat gestig word.

 Knap2502
 Knap2503

•  GRONDWETWYSIGINGS: 

Die voorgestelde wysigings soos dit verskyn in die beraadbundel en in Knapsak 24 is goedgekeur en die gewysigde Grondwet sal aan elke korps besorg word.

•  FINANSIES:

Die besluit van die Rapportryerraad, dat die erf te Caledon waarop die plaaslike korps en die Voortrekkers se klubhuis opgerig is, in die naam van die RRB geregistreer mag word, word bekragtig. Die volgende voorbehoude sal geld:

•  Die eiendom moet vir die ooreengekome doeleindes gebruik word om te voorkom dat dit weer terugval na die Caledon munisipaliteit;

•  Die uitsluitlike gebruik van die eiendom setel in Caledon-korps en die plaaslike  Voortrekkerkommando;

•  Caledon-korps is alleen verantwoordelik vir alle onderhoud, instandhouding, belasting, dienstegeld, versekering, oordragkoste, ensovoorts ten opsigte van die eiendom;

•  Na registrasie moet die bestaan van en beskikking oor die eiendom (ingeval van    ontbinding) behoorlik in beide die RRB en Caledon-korps se anale opgeneem word om enige onduidelikheid, onsekerheid of onenigheid uit te skakel.

 Knap2504

Die volgende vyf sake is deur gonsgroepe onder die loep geneem en besluite daaroor geneem. Suksesvolle uitkomste by korpse sal gereeld deur provinsiale voorsitters fasiliteer en gemonitor word ten einde die President in staat te stel om tydens die volgende Landsberaad gunstige verslag daaroor te kan doen. Korpse moet ook daaroor rapporteer in korpsverslae.

 
 Knap2505

•  CHRISTENSKAP:

1.         Korpse moet sigbaar betrokke wees by die plaaslike fasilitering van die Nasionale Bybelvasvra en elkeen ten minste 3 spanne per jaar inskryf.

2.         Die Bybelvasvra projekspan moet  elektroniese toepassings ontwikkel om:

•  Vraagstelling meer gebruiksvriendelik vir deelnemers te maak;

•  Onwillige skoolhoofde en predikante te oortuig van kinders se swak kennis van die Bybel en die nuttige rol wat die Bybelvasvra kan vervul om dit te verbeter.

3.         Die Ouboet-projek (ook vir dogters) moet jaarliks deur alle korpse aangebied word om onder andere Christelike waardes vas te lê by kinders wat nie normale gesinsomstandighede geniet nie.

4.         Korpsbyeenkomste moet op só ‘n manier geniet word dat Jesus ook daar tuis sal wees.

•  AFRIKAANS EN AFRIKANERSKAP:

1.         Korpse moet hul lede daadwerklik aanspoor om in hul daaglikse omgang navolgingswaardige voorbeelde te wees van goeie gebruikers van die Afrikaanse taal (in projekte, korrespondensie, uitsprake en die effektiewe gebruikmaking van taalwagte)

2.         Korpse moet erkenning verleen aan mense en instansies wat verseker dat Afrikaans haar regmatige plek in die plaaslike samelewing kry.

 Knap2506


Knap2507Knap2508

Ma en kalfie

  BESLUITE OOR LIDMAATSKAP:

1.         Korpse moet LEKKER kuiergeleenthede hou om jonger potensiële lede te betrek en tuis te laat voel.

2.         Die RRB-strewe moet by elke byeenkoms as fokus voorgehou word.

3.         Elke korps moet die doelwit stel om ten minste 1 nuwe korps te stig en 2 nuwe lede per jaar in te stel.

  AFRIKANER-ERFENISSE EN –GESKIEDENIS:

1.         Die Ouboet-projekte moet kinders ook blootstelling gee aan die Afrikaner-geskiedenis en gedenkwaardighede.

2.         Korpse moet ‘n studie maak van die geskiedenismateriaal van die FAK en projekte van die Erfenisstigting en dit effektief toepas om die leemte oor die Afrikaner se geskiedenis in skoolleerplanne by die jeug aan te vul.

3.         Die Rapportryerraad moet toepassings in die sosiale media ondersoek om die Afrikaner-geskiedenis en gedenkwaardighede byderwets onder die aandag van die jeug te bring.

 Knap2509

Knap2510

 Knap2511

•  SIGBAARHEID VAN DIE RRB:

1.         Korpse moet aksies verbeeldingryk en sigbaar loods deur gebruik te maak van geselsprogramme, toekennings en dagboeke van die plaaslike radiostasies en treffende foto’s en berigte in plaaslike koerante, baniere vertoon, ens.

2.         Korpse moet versigtig wees dat daar nie negatiewe konnotasies geheg word aan hulle projekte wat die beeld van die RRB kan skaad nie.

TOEKENNINGS:

Knap2512

Die Danie Theron-beeld word as Presidentstoekenning deur Johan Roos oorhandig aan Me Cecilia Kruger

 Knap2513

Rapportryer van die Termyn: Dr Hennie Schmidt (Hy het ook die goue lapelwapen ontvang)

 Knap2514

Aktiefste korps van die Termyn: Newcastle! (Ontvanger: Willie Potgieter)

•  Raadslid van die Termyn: Charles Muller

•  Provinsie van die Termyn: Vrystaat

•  Aktiefste korps (Naaswenner): Bethlehem

•  Diensleweringsprojek van die Termyn: Rustenburg Boekenhout

•  Fondsinsamelingsprojek van die Termyn: Rustenburg Boekenhout

•  Provinsiale korpse van die Termyn:

•  Gauteng/Mpumalanga – Boksburg

•  Natal – Newcastle

•  Noordwes/Limpopo – Rustenburg Boekenhout

•  Oos-Kaap – Geen korpsverslae ingedien nie

•  Vrystaat – Bethlehem

            •  Wes-Kaap –                           Caledon

•  Lapelwapen (Goud):    Hennie Schmidt

•  Lapelwapen (Silwer):   Vicus Kock en Jan Lambrechts

SOSIALE SAMESYN:

 

Knap2515

Dames: Die Wes-Kaapmanne kán skottelgoed was! (Charles Muller (toesighoudend), Willem Liebenberg, James Badenhorst en Poen vd Westhuizen)

Knap2516

By gebrek aan ‘n kontantkroeg, maar “hoe kom ons by hierdie paal verby?” Die koplig skyn duidelik nie op die regte plek nie! (Jaco de Klerk en Jacques Swartz van Jakaranda-korps)

Knap2517

Haan onder die henne!
(Jan Lambrechts by Rina Roos, Alta Eichstädt,  Carina Potgieter en Berta Roets)

Knap2518

Wie sê die gryskoppe kan nie saam met die jonges sing en jol nie?   (Cilliers de Kock, Danie Odendaal, Johann Marais en Poen vd Westhuizen)

Knap2519

Die kampioen gasheerspan: Natasha en Frikkie Kotzé by die man verantwoordelik vir al die smaaklike disse: Nathan!

Knap2520

Vreetsaam! (Alta Eichstädt, Berta en Christo Roets, Annatjie en Martin Venter en Barry Frey)

Knap2521

Miskien kry ek ook ‘n happie!

Knap2522

Om jou seun saam met jou in die RRB te hê, laat enige pa se hart swel van trots! (Johan, Rina en WL Roos)

DIE BOSVELD-DINEE:

 
 Knap2523  Knap2524
 Knap2525  Knap2526

Keurige tafelversierings deur Natasha Kotzé om by die Bosveld-omgewing aan te pas!

Knap2527

Die gaste sit aan! (Ruurd van der Wal, Willem Liebenberg, Charles Muller, Poen vd Westhuizen,James Badenhorst, David Fensham en Hennie Schmidt)

BYBELVASVRA

2018 is die 39e jaar wat die RRB die Nasionale Bybelvasvra vir laerskoolleerders aanbied. Die projekspan is reeds besig om ernstig en GROOT te dink om 2019 ‘n spesiale herdenkingsjaar te maak!

Hierdie jaar het 132 spanne ingeskryf teenoor verlede jaar se 113.

Noordwes loop losvoor met 29 spanne en Natal tweede met 23 spanne en Gauteng-Noord volg met 22 spanne.

11 spanne het ingeskryf vir die Engelse weergawe van die kompetisie.

Die juniorspanne is 13 meer as verlede jaar en dit is in ooreenstemming met die projekspan se strategie om eerste deelnemers liefs aan hierdie intrapfase te laat deelneem om hulle beter voor te berei vir die volgende jaar wanneer hulle aan die senior afdeling kan meedoen. 

44 Skole het senior spanne ingeskryf en 17 skole juniors. Vier kerke het ook spanne ingeskryf.

Die eerste rondte is rondom die Landsberaad-naweek afgehandel en die 15 voorste spanne het almal meer as 80% behaal. Die volgende rondte vind plaas gedurende die naweek van 17 tot 20 Augustus 2018 en die Finaal 19 tot 21 Oktober 2018 by die Olifants River Lodge, Middelburg, Mpumalanga.

Die ALS-Groep wat die Bybelvasvra vir twee jaar geborg het, sien nie verder daarvoor kans nie. Korpse moet help dink aan bronne van finansiering vir die komende jare – veral 2019 wat ‘n geskiedkundige mylpaal is. Die jaarlikse begroting van die Bybelvasvra beloop ongeveer R142 000 waarvan slegs R40 000 deur inskrywingsgeld gedek word en R20 000 (verblyf en etes) deur ouers wat die Finaal bywoon. Ongeveer R80 000 moet dus jaarliks elders bevind word om die projek vlot te laat verloop!            

Riebeeckstad Koppie-Alleen-korps:

Knap2528Knap2529

‘n Aand om egte tradisionele Boeremusiek te waardeer! (Met soveel dames teenwoordig het die waardering waarskynlik nie lank sittende geskied nie!)

Rapportryergroete!

Danie Eichstädt

Sekretaris

Last modified on Tuesday, 12 June 2018 20:00
More in this category: « Knapsak 26 Knapsak 24 »