Knapsak 18

INLEIDING

Nog ‘n splinternuwe jaar het aangebreek!

Die jaar van die 500-jarige herdenking van die kerkhervorming toe die Woord teruggebring is na gewone mense!

Mag die ware betekenis van hierdie ingrypende gebeurtenis, waarvoor baie mense ook hul lewens moes opoffer, ons opnuut aangryp. ‘n Nuwe waardering vestig vir die kosbare begrippe:

Christus Alleen, Die Skrif Alleen, Genade Alleen, Geloof Alleen en aan God Alleen die eer!

Wanneer hierdie waarhede opnuut ons harte tot God keer, mag dit ook neerslag vind in ons korps-aktiwiteite wanneer dit aan die jeug oorgedra word deur middel van die Nasionale Bybelvasvra en die Ouboet-/Ousus-projek.

IETSIE UIT DIE RAPPORTRYERRAAD

Die Rapportryerraad gaan DV op die naweek van 8 April 2017 optrek na die Struwig Eko-reservaat om nuwe stukrag en dinamiek vir die Rapportryerbeweging te beplan. Daarby die stigting van nuwe korpse en die uitbreiding van die ledetal.

Hierdie beplanning, maar veral die gesamentlike verbintenis tot die resultaat-gedrewe uitvoering daarvan, is van deurslaggewende belang vir die voortbestaan van die RRB.

Daar gaan ook opnuut gekyk word na ons nasionale projekte met die fokus veral op ‘n nuwe benadering tot die geskiedenis-projek aan die hand van inisiatiewe wat reeds deur die FAK geneem is (kyk gerus na die FAK se webblad). Daar is ‘n groot behoefte om ons jeug beter toe te rus met kennis oor hulle eie Afrikaner-geskiedenis wat so skromelik in die skool-leerplanne afgeskeep en misken word. Dit tas die toekomstige geslag se unieke identiteit en selfrespek aan!

Korpse en individuele lede kan gerus na vore kom met eie gedagtes en wenke wat kan help rondom hierdie sake.

Ek haak graag weer die kontakbesonderhede van die Rapportryerraad hierby aan. Hou dit byderhand vir wanneer vinnige skakeling nodig mag wees.

Die President wil dit graag weer op elke lid, korps en provinsiale voorsitter se hart druk om toe te sien  dat uitvoering gegee word aan die besluite van die Rapportryerraad dat elke provinsie ‘n eie reglement (volgens die voorbeeld wat verskaf is) moet aanvaar om die goeie huishoudelike orde te verseker, ‘n jaarlikse provinsiale beraad moet hou en dat elke korps R1 000 per jaar moet bydra vir die provinsiale voorsitter se reiskostes in die provinsie.

FINANSIES

Daar is geen verandering in ledegeld vir 2017 nie. Dit bly dus op R400 vir aktiewe lede met die gebruiklike korting vir gesinslede, veteraanlede en jongelede.

Die nodigheid om ledegeld aan die hoofkantoor oor te betaal word soms bevraagteken met die motivering dat dit beter in die plaaslike gemeenskap aangewend kan word. Die RRB is egter ‘n kultuurorganisasie met ‘n nasionale voetspoor wat versorg moet word om beslag en betekenis te gee ook aan die plaaslike korps.

Om hierdie rede en ooreenkomstig artikel 17.5. van die Grondwet, word verslae hierby aangeheg oor die verloop van finansies van die RRB en die Nasionale Bybelvasvra vir 2016, asook die begrotings vir 2017 soos goedgekeur deur die Rapportryerraad. Daaruit blyk duidelik dat die Rapportryerraad met groot sorg en verantwoordelikheid handel met geld wat lede/borge in sy sorg plaas.

Dit gaan vir ‘n verandering baie beter met die geldsake van die Nasionale Bybelvasvra as met dié van die RRB!  Daarvoor dank ons Hom wat sentraal staan in ons Beweging.

Daar kan beswaarlik verwag word dat die RRB se posisie sal verbeter uit skenkingsbronne – die tydsgees is nie meer in ons guns nie. Die verhoging van ledegeld is ook nie ‘n volhoubare oplossing om die begrotingstekort uit te skakel nie.

Die beste werkbare oplossing is om die ledetal drasties uit te brei en verliese van lede te voorkom!

KORPSNUUS:

Graaff-Reinet  Spandaukop:

Die korps se heel eerste Ouboet-naweek!

Knap1802.jpg

            Lekker verrassings in elke sak!                                      Doniteyo, Samuel, Corne,

Keenan

 

Knap1803.jpgKnap1804.jpg               

Byderwetse voeding  van die  innerlike!     Rapportryers

Tiaan van Schoor en Johannes Esterhuysen agter                     Heerlike kamp-ervaring en kameraadskap!

 

Knap1805.jpg

Rapportryer Tekkie Grebe, die man wat die baanbrekerswerk aangevoor het!

Die korpse wat nog nie met die Ouboet-projek aan boord gekom het nie, kan gerus hierdie mooi voorbeeld navolg. In elke gemeenskap is daar kinders wat ‘n behoefte het aan hierdie soort bemagtiging om hulle gebrekkige mondering aan te vul.

Kom ons help vorm die Afrikaners van die toekoms!

Soos alle goeie Afrikaners behoort te doen, is die RRB nie net besig om ons geskiedenis te versorg en te bewaar nie, maar ons is ook voortdurend besig om geskiedenis te maak!

Hieroor het President Paul Kruger gesê:

“Neem uit die verlede wat mooi en goed is, en bou dáárop jou toekoms”

Rapportryergroete!

Danie Eichstädt

Sekretaris

Last modified on Wednesday, 13 September 2017 06:45
More in this category: « Knapsak 19 Knapsak 17 »