Knapsak 19

Die treffende slagspreuke wat op kledingstukke verskyn slaan my telkens tussen die oë. Het julle al hierdie een gesien?

“Moenie bly terugkyk nie ... dis nie die rigting waarin jy gaan nie!”

Tydens die vergadering van die Rapportryerraad by die Struwig Eko-Reservaat, die naweek van 7 tot 9 April 2017, is daar net nou-en-dan in die tru-spieëltjie geloer, maar dinamies gefokus op die pad vorentoe – dit is ‘n rowwe en stamperige pad!

Ons behoud lê in die toekoms, nie in die verlede nie! Kom ons werk hard daaraan op alle vlakke sonder om ons kosbare verband met die verlede te versaak!

 

BYBELVASVRA 2017

Danksy die geïnspireerde inisiatiewe en harde werk van die projekspan, Ruurd van der Wal en Hennie Schmidt, het 113 spanne ingeskryf vir hierdie jaar se kompetisie! Hierby is ingesluit 24 junior spanne en 12 Engelse spanne.

Gauteng-Noord loop losvoor met 19 spanne en Noordwes kort op sy hakke (18 spanne) en Natal (17 spanne). Daarna volg die Vrystaat (15); Wes-Kaap (15); Gauteng-Suid (9);

Mpumalanga (9); Oos-Kaap (6); Limpopo (4); Noord-Kaap (1).

Dit is ‘n bekommernis dat sommige nuwe spanne in die verlede ingeskryf het en, indien hulle nie bevredigend vaar nie, dan belangstelling verloor en nie weer deelneem nie. Die afrigters is die sleutel tot sukses en die projekspan sal sonder twyfel meer intensiewe aandag gee aan die bemagtiging en ondersteuning van afrigters. Korpse moet op plaaslike vlak hiermee help sodat die vlam van entoesiasme brandend gehou kan word.

Gaan lees gerus die Bybelgedeeltes wat die spanne hierdie jaar moet bestudeer, naamlik:

Eksodus 1 tot 14 (juniors);

Numeri 9 tot 17 en 20 tot 23 (uitgesluit Numeri 10:15 – 16, 18 – 20, 22 – 28 en 13: 4 – 15);

Matteus 5 tot 9;

Handelinge 1 tot 6.

Die Bybelgedeeltes is noukeurig gekies om sekere temas/momente te beklemtoon. Kan jy dit identifiseer?

Die junior spanne se leermateriaal is minder en die tydsduur van hulle vraestelle korter.  

Die eerste rondte vind plaas vanaf 19 tot 22 Mei 2017 volgens plaaslike omstandighede.

UIT DIE SAALSAK VAN DIE  RAPPORTRYERRAADVERGADERING

 

Knap1901.jpg

Waar anders as in Struwig se lapa?

Van links in die rondte: Danie Odendaal, Christo Roets, Ruurd van der Wal,

Strauss de Jager, Johan Roos, Danie Eichstädt, Charles Muller, Johan Swanepoel en Barry Frey

 

 1. Groei van die RRB

Die President het die boodskap hard en duidelik laat weerklink dat elke lid van die Rapportryerraad meer as 100% sal moet gee om die tendens van dalende ledetal teen te werk en meer betrokke te raak by korpse. Duidelike riglyne en doelwitte is gestel om nuwe korpse te stig en bestaande korpse tot aanvaarbare vlakke uit te brei. Daar sal geen plek meer wees vir enige laksheid nie en die President neem nou self beheer oor die kontrole van hierdie aksie. Die oogmerk is om ‘n besliste verbetering binne ses maande waar te neem.

“Goeie kommunikasie” sal die wagwoord wees!

 

Knap1902.jpg

“Ek is erg beswaard  omdat julle my nie as Rapportryer wil toelaat nie.”

 1. Samewerkingsooreenkoms met ander organisasies

Verblydende nuus is dat Die Dameskring en Die Vryburgers nou ook die riglyne vir samewerking van die FAK en die RRB aanvaar het. Die Rapportryerraad het besluit dat daar nou oorgegaan moet word na die ondertekening van ‘n formele samewerkings-ooreenkoms waarin die basiese samewerkingselemente vervat is waaroor alle partye saamstem. Die RRB-Dagbestuur het verder tot die slotsom gekom dat Die Voortrekkers ook by die ooreenkoms ingesluit moet word aangesien meeste gesamentlike aksies direk te doen het met die jeug.

Knap1903.jpg

          Ons moes uit ons gemaksones kom.

 1. Jeug

Die Rapportryerraad het opnuut besluite van die verlede oor die jeug besoek en ondubbelsinnig die volgende standpunt verklaar:

 • Alle besluite en grondwetlike bepalings wat verband hou met die jeug, sal deurlopend daarop gerig bly om die RRB ‘n kulturele tuiste vir jongmense te maak waarin hulle hul Afrikanerkultuur en identiteit onbevange kan uitleef en hulle eietydse stempel kan afdruk;
 • Ouer lede van die RRB mag nie in loopgrawe van gevestigde idees, werkswyse en gebruike vasskop en daardeur die ruimte van die opkomende geslag beperk en hulle ontuis laat voel nie;
 • Ouer lede moet doelgerig daarop ingestel bly om navolgenswaardige mentors en rolmodelle vir die jong geslag te wees sonder om begrip te verloor vir hulle eiesoortige denkwyse, werkswyse, voorkeure en afkeure.


Knap1904.jpgKnap1905.jpg

                         Daar is hoog en...................................................................... laag

                                                            gesoek na goeie oplossings!

Knap1906.jpgKnap1907.jpg

...Ook vroeg en laat gekuier (en om die vuur gedans)!

   Rina en Johan Roos, Danie Eichstädt, Charmaine             Charles Muller, Danie Odendaal (hoofdanser)

       en Ruurd vd Wal, Christo en Bertha Roets en                               en Ruurd van der Wal.

                              Annatjie Venter.

 1. Geskiedenis-Projek

Weens die leemtes en onewewigtigheid wat daar bestaan in die leerplanne en aanbieding van Geskiedenis as skoolvak, het die Rapportryerraad besluit om hierdie ‘n nuwe nasionale projek te maak. Daar sal baie nou saamgewerk word met die FAK wat reeds baanbrekerswerk gedoen het om die Afrikaner se rol in die geskiedenis op gebalanseerde wyse vir leerders aan te bied.

Daar word ook beoog om saam te werk aan die projekte van die Erfenisstigting wat ‘n verdere dimensie aan die Geskiedenis-projek kan verleen.

Die volgende aksies word voorlopig in die vooruitsig gestel:

 • Geskiedenis-werkswinkels om leerkragte beter te bemagtig;
 • Plakkate van prominente historiese Afrikaner-figure wat aan skole beskikbaar gestel kan word;
 • ‘n Geskiedenis-wisseltrofee wat aan leerders wat plaaslik presteer toegeken kan word;
 • Deelname aan die Geskiedenis-Olimpiade.

Die Vise-President tree op as die RRB se projekleier en sal ook die nodige skakelwerk doen. Korpse sal eersdaags meer inligting en leiding van Barry Frey en Provinsiale Voorsitters ontvang.

 1. Rapport Onderwysfonds:

‘n Dringende beroep word weereens op korpse gedoen om ‘n jaarlikse finansiële bydrae te maak aan die Rapport Onderwysfonds as deel van die korps se jaarprogram indien ‘n ander studiebeursfonds nie reeds ondersteun word nie.

Het jy geweet?

 • 3% tot 5% onderwysers gaan elke jaar vir die onderwys verlore. Dit verteenwoordig 11 400 van 380 000 terwyl daar minder as 2 000 vierdejaar-onderwysstudente op universiteit is.
 • Afrikaanse onderwysers is ongeveer 33 000 in getal met ‘n gemiddelde ouderdom van 49 jaar. Indien  die huidige swak invloei voortduur word beraam dat die getal met 21% tot 26 000 gaan daal in die volgende 10 jaar.
 • Indien daar nie voldoende onderwysers in die klaskamers is om hulle vak in Afrikaans aan te bied nie, sal Engels in skole ook hand oor hand toeneem soos tans by universiteite.
 • Verantwoordelike instansies soos die Afrikanerbond, Rapport koerant, Solidariteit, Dagbreek Trust, FEDSAS en SAOU is direk betrokke by die ROF.
 • Die ROF bied studielenings hoofsaaklik aan voltydse Afrikaanse onderwysstudente. Die  lenings kan volgens prestasie op ‘n glyskaal in beurse omskep word.
 • Ander studierigtings in Afrikaans word ook oorweeg indien fondse beskikbaar is.
 • Skenkers kan belastingvoordeel kry aangesien die ROF artikel 18A-belasting-vrystellingsertifikate kan uitreik.
 • Die ROF is geregistreer as nie-winssoekende organisasie (041-319NPO).
 • Die ROF is geakkrediteer by die Nasionale Kredietreguleerder (NCRCP 3885)
 •  Bankbesonderhede: Die Rapport Onderwysfonds, rekeningnr 405 864 6741, ABSA 632-005.

Vir meer besonderhede gaan na rof.org.za

 1. Boek oor die geskiedenis van die Rapportryerbeweging

Johan Willemse is versoek om ‘n boek oor die geskiedenis van die Rapportryerbeweging saam te stel.

Lede en korpse moet asseblief alle beskikbare toepaslike inligting aan Johan verskaf om sy taak te vergemaklik. Om weg te spring soek hy ‘n eksemplaar van die”blouboek” wat handel oor die geskiedenis van die Federasie van Rapportryerkorpse. Alle inligting in verband met die Junior Rapportryerbeweging sal ook gebruik word.

Korpse se kontakbesonderhede sal aan hom verskaf word om van tyd tot tyd navrae in meer besonderhede te rig.

Johan Willemse se skakelbesonderhede is:

072 197 3134 of 015 297 5922  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Landsberaad 2018

Die plek waar die volgende Landsberaad gaan plaasvind sal teen Junie 2017 bekend gemaak word.

 1. Die Woordeboek vir die Afrikaanse Taal (WAT)

Hierdie groot taak word uitgevoer sonder enige staatshulp en die span is uitsluitlik afhanklik van skenkings.

Korpse word dus weereens uitgedaag om jaarliks ‘n woord te borg teen R100.

Periodieke prystrekkings is ter sprake en artikel 18A-balastingvrystellingsertifkate kan verkry word deur skenkers.

Bankbesonderhede: WAT Trust, Rekeningnr 072 264 578, Standard Bank 050-610 (stuur bevestiging aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Die Nasionale Lied

Rapportryerraadslid Strauss de Jager het onomstootlike bewyse ter tafel gelê dat daar geen waarheid in steek dat die woord “Nkosi” na afgodsaanbidding herlei kan word nie. Lede/persone wat daarin belangstel om sy volledige betoog onder oë te kry, kan gerus met my of met die betrokke provinsiale voorsitter skakel.

 1. RRB-Webwerf

Die Rapportryerraad is nie tevrede met die dienslewering van sy huidige webmeester, Compfusion, nie. Daar is dus besluit om voortaan van die dienste van Johan Badenhorst van Bloemfontein gebruik te maak. Die webwerf gaan binnekort sekere veranderinge ondergaan en sal moontlik vir kort tye van die lug af wees terwyl dit onder konstruksie is.

 1. Standpuntstelling oor President Zuma

Die President van die RRB is van mening dat ons organisasie hom openlik moet uitspreek oor die swak leierskap van die regering van die dag. Die volgende verklaring is dus deur die Rapportryerraad goedgekeur en aan die Afrikaanse hoofstroom-koerante gestuur vir plasing:

MEDIAVERKLARING – 12 APRIL 2017

Die Rapportryerbeweging (RRB)  is volgens die bepaling van sy Grondwet, ‘n nie-politiese organisasie, wat hom beywer vir die bevordering van die Christelike-Afrikanerkultuur op alle vlakke.

Een van die RRB se doelstellings is opregte vaderlandsliefde en optrede in die beste belang van Suid-Afrika. Dit is dus met weersin dat kennis geneem word van die wyse waarop die President van die RSA, mnr. Jacob Zuma, sy gesagsposisie hanteer.

Hy stel ‘n swak voorbeeld van iemand wat nie leer uit foute van die verlede nie. Inteendeel, hy herhaal sy foute tot eie voordeel en tot die voordeel van uitgesoekte volgelinge. Telkemale is dit Suid-Afrika en die oorgrote meerderheid van sy bevolking, wat ly onder sy swak en kortsigtige beplanning en optrede.

President Zuma toon geen respek vir die ampseed wat hy plegtig afgelê het nie, en is ‘n verleentheid vir Suid-Afrika met sy skandelike voorbeeld, uitsprake en optredes.

Die verklaring van Suid-Afrika tot “Rommelstatus”, dat misdaad en korrupsie die hoogte inskiet, en dat vrede en voorspoed slegs ‘n droom geword het, maak skynbaar geen indruk op hom nie.

Ondanks uitsprake van prominente lede van die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC, het hierdie invloedryke gesagsliggaam klaarblyklik geen ruggraat om amptelik sterk standpunt in te neem nie. Hulle laat toe dat President Zuma hulle manipuleer, en is nie bereid om hom openlik tot orde te roep, en daardeur te verhoed dat hy Suid-Afrika verder die afgrond inbestuur nie.

Die RRB doen derhalwe ‘n ernstige en dringende beroep op President Zuma om die eerbare weg te volg, naamlik om te bedank as President van die Republiek van Suid-Afrika en homself van die politieke toneel te verwyder.

 Johan Roos

President – Rapportryerbeweging

Rapportryergroete!

Danie Eichstädt

Sekretaris

 

Last modified on Wednesday, 13 September 2017 06:44
More in this category: « Knapsak 20 Knapsak 18 »